អក្ខរក្រម

[ak-sor krom]

Alphabet

Introduction

The Khmer alphabet, there are 33 consonants and 23 vowels. All consonants have subscript consonants- in Khmer called <cherng> [ជើង], except one consonant has no subscript letter which is  ​
“ឡ “ [law].

The Khmer consonant has two sounds:
First sound is < aw > [អ], and
Second sound is < or > [អ៊]
Furthermore, Khmer alphabet has special vowels; that is, among 23, 14 independent vowels can stand alone, but has full meaning.

Khmer Consonants Latin Pronunciation English Script Khmer Vowels Latin Sound English Script
ក្ក “kaw” ” k” អា “ a, ar “ “ a/ ar “
ខ្ខ “khaw” ” kh” អិ “e, ek” ” e/ek”
គ្គ “ko” ” k” អុិ “i, ik” ” i/ik”
ឃ្ឃ “kho” ” kh” អី  “ei,ey” “ei,ey”
ង្ង “ngo” “ng” អុី “e,ie,i,y” “e,ie,i,y”
ច្ច “chaw” “ch/j” អុឹ “e,oe,eu” “e/oe/eu”
ឆ្ឆ “chhaw” “chh/cj” អុឺ “eu,ur,er” “eu/ur/er”
ជ្ជ “cho” “ch/j” អ៊ុ “u/o” “u/o”
ឈ្ឈ “chho” “chh/cj” អ៊ូ “o,ou,ue” “o/ou/ue”
ញ្ញ “nho” “nh” អ៊ួ “uo, our” “uo/our”
ដ្ដ “daw” “d” អើ “ae, el” “ae/el”
ឋ្ឋ “thaw” “th” អឿ “oeu” “oeu”
ឌ្ឌ “do” “d” អៀ “ea” “ea”
ឍ្ឍ “tho” “th” អេ “ei, e” “ei, e”
ណ្ណ “naw” “n” អែ “ae,er” “ae, er”
ត្ត “taw” “t” អៃ “ai” “ai”
ថ្ថ “thaw” “th” អោ “ao, or” “ao/or”
ទ្ទ “to” “t” អៅ “ao, av” “ao/ av”
ធ្ធ “tho” “th” អុំ “um” “um”
ន្ន “no” “n” អំ “om” “om”
ប្ប “baw” “b” អាំ “am” “am”
ផ្ផ “phaw” “ph” អះ “ah” “ah”
ព្ព “po” “p” អេះ “es” “es”
ភ្ភ “pho” “ph” អុះ “os” “os”
ម្ម “mo” “m” អោះ “oh” “oh”
យ្យ “yo” “y” អាំង “ang” “ang”
រ្រ “ro” “r”    
ល្ល “lo” “l”    
វ្វ “vo” “v”    
ស្ស “saw” “s”    
ហ្ហ “haw” “h”    
“law” “l”    
អ្អ “aw” “aw”    
14 independent vowels

Independent Vowels Latin Pronunciation English Script
“ a “
អា “ a- “
“ ik “
“ ei “
“ uk “
“ ou “
“ rik “
“ re “
“ lik “
“ le “
“ el “
“ ai “
“ o “
“ au “